VÝZKUM

Doktorská škola MathInHPC realizuje pokročilý výzkum jak ve své kmenové oblasti (High Performance Computing), tak i v mnoha dalších oblastech vědy a techniky, v nichž metody HPC nacházejí své uplatnění.

  • V oblasti HPC se výzkum na Matematicko-fyzikální fakultě UK zaměřuje především na vývoj a teoretickou analýzu algoritmů a metod numerické matematiky a matematického modelování. Obecně se v oblasti výzkumu a vývoje zaměřuje na všechny tři své hlavní oblasti – matematiku, fyziku a informatiku, a to jak v rámci základního, tak aplikovaného výzkumu. Vzhledem k širokému uplatnění a vynikajícím výsledkům vědců, ale mnohdy fakulta úspěšně spolupracuje na různých mezioborových projektech. Hlavními vědeckými partnery fakulty při realizaci výzkumu v ČR jsou jak vybrané české vysoké školy technického a přírodovědného zaměření, tak ústavy Akademie věd ČR.  Bohatou vědeckou činnost je možné realizovat také díky podpoře získávané z různých zdrojů, institucionálních – přerozdělení prostředků získaných UK na základě hodnocení výsledků vědy a výzkumu, ale i národních a zahraničních. Za svoji vědeckou, publikační i organizační činnost získávají akademičtí pracovníci fakulty každoročně významná mezinárodní ocenění. Rozvoji vědy a výzkumu věnuje MFF UK velkou pozornost. Fakulta je každoročně hlavním pořadatelem několika konferencí, seminářů a škol. Nakladatelství MatfyzPress a reprostředisko MFF UK se specializuje na tisk studijní a odborné literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost instituce. MFF UK roste i co do velikosti –  v roce 2020 byla zkolaudována nová budova nesoucí název IMPAKT.
  • Hlavní činností Matematického ústavu AV ČR je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu. Svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Matematický ústav získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké a odborné publikace. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře. Vědečtí pracovníci Matematického ústavu  se zabývají matematickou analýzou (obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerická analýza, funkcionální analýza, reálná analýza a teorie prostorů funkcí), matematickou fyzikou, matematickou logikou, teorií složitosti, kombinatorikou, teorií množin, numerickou lineární algebrou, topologií (obecnou i algebraickou), diferenciální geometrií a teorií vyučování matematice.
  • Věda a výzkum se na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) rozvíjí  ve všech oblastech elektrotechniky, informatiky, matematiky a fyziky. Na FEI působí 28 odborných skupin garantujících jednotlivé odborné směry na 8 katedrách (viz odborné skupiny). Akademičtí a vědečtí pracovníci publikují své práce v nejlepších světových časopisech, každoročně je publikováno kolem 80 článků v časopisech, z toho přibližně 20 je publikováno v časopisech, které jsou v hodnocení umístěny v první čtvrtině. Počet patentů získaných každý rok FEI je kolem 5, některé z nich jsou licencované. Akademičtí pracovníci jsou řešiteli nebo spoluřešiteli řady národních (GAČR, TAČR) a mezinárodních projektů (FP7, H2020), viz projekty výzkumu. Objem financí FEI z projektové činnosti je každoročně kolem 60mil. Kč. Fakulta také spolupracuje s průmyslovými partnery na řešení výzkumných úkolů, objem hospodářské činnosti je každoročně kolem 12mil. Kč.
  • IT4Innovations je výzkumným a vývojovým centrem se silnými mezinárodními vazbami a jako takové je aktuálně zapojeno v řadě prestižních mezinárodních organizací (PRACE, ETP4HPC, EuroHPC, I4MS, BDVA, EUDAT CDI, HiPEAC a Eurolab4HPC) a v desítce mezinárodních projektů financovaných zejména z programu Horizont 2020. Superpočítače pomáhají všem odborníkům pochopit komplikované systémy a umožňují předpovědět jejich další vývoj. Uplatní se všude tam, kde by to jinak bylo v podstatě nemožné, velmi nákladné nebo by klasické metody trvaly velmi dlouhou dobu. V IT4Innovations superpočítače využívají převážně při návrhu nových materiálů a léčiv, k vývoji nových produktů, analýze rozsáhlých dat a optimalizaci výrobních procesů, a to vše často s využitím algoritmů umělé inteligence.

Důležitou součástí činnosti doktorské školy je i spolupráce s průmyslem. Všichni partneři doktorské školy se zabývají nejen základním výzkumem, ale věnují pozornost i aplikacím výsledků tohoto výzkumu v praxi. Mezi nejvýznamnější příklady spolupráce jednotlivých partnerů doktorské školy s průmyslovou sférou patří:

  • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v roce 2014 spustila Partnerský program MFF UK. Ten propojuje fakultu s partnery z řad obchodních korporací, výzkumných ústavů, médií, neziskových organizací a složek státu. Díky tomuto programu tak mohou spolupracovat odborníci na inovačních procesech a rozvoji vědních oborů v rámci své působnosti a dále pak v oblasti experimentálního vývoje. Členy partnerského programu jsou např.: Ernst & Young, ŠKODA AUTO, Barclays, MICROSOFT, Iterait.
  • IT4Innovations spolupracuje s firmami z aplikační sféry jako je Siemens, SIGMA, Continental Automotive CZ nebo BORCAD CZ.

V rámci zahraniční spolupráce rozvíjejí partneři doktorské školy vztahy v hlavních oblastech výzkumu a vzdělávání s mnoha zahraničními institucemi. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých partnerů:

Vzhledem k rozsahu a dynamice účasti jednotlivých partnerů doktorské školy v národních i mezinárodních projektech odkazujeme zájemce o aktuální stav na webové stránky partnerů věnované jejich v současnosti řešeným projektům: