OBHÁJENÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE

 • VAM
 • VPV
 • NVM
 • MPM
 • BFN

VÝPOČETNÍ A APLIKOVANÁ MATEMATIKA

 • Lenka Přibylová - Stochastické modelovaní a optimalizace rizik (Stochastic modeling and optimization of risks) - prof. Ing. Radim Briš, CSc. - 22. 11. 2019 
 • Thanh Tien Thach - Bayes approach to explore the mixture failure rate model - prof. Ing. Radim Briš, CSc. - 22. 11. 2019 
 • Rajko Ćosić - Modeling of thermodynamics of quantum systems via path-integral Monte Carlo methods - doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. - 13. 03. 2020
 • Michal Krvačenko - Utilization of dicrete mathematics in parallel boundary element method (Využití diskrétní matematiky v paralelní metodě hraničních prvků) - doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. - 24. 3. 2022 
 • Martin Mrovec - Matematické metody výpočtů elektronové struktury velkých systémů (Mathematical methods for electronic structure calculations of large systems) - prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. - 4. 4. 2022

VÝPOČETNÍ VĚDY

 • Martin Golasowski – High Performance Programming Models for Monte Carlo Methods – doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. – 3.6.2020
 • Jiří Tomčala - Analýza reálných časových řad z hlediska předvídatelnosti, entropie a chaosu (Real Time Series Analysis in Terms of Predictability, Entropy, and Chaos) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.  - 31.8.2021
 • Milan Jaroš - Masivně paralelní implementace algoritmů počítačové grafiky (Massively parallel implementation of algorithms for computer graphics) - prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.  - 29.4.2022 

MATEMATIKA / NUMERICKÁ A VÝPOČTOVÁ MATEMATIKA

 • Tomáš Gergelits - Krylov Subspace Methods - Analysis and Application -  prof. Ing. Strakoš Zdeněk, DrSc. - 21.9.2020
 • Monika Balázsová - Numerical analysis of problems in time-dependent domains - prof. RNDr. Feistauer Miloslav, DrSc., dr. h. c. - 10.05.2021

FYZIKA / MATEMATICKÉ A POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ

 

BIOFYZIKA A FYZIKA NANOSTRUKTUR

 • Miroslav Kolos - Počítačové modelování vlastností binárních dvoudimenzionálních polovodičů užitím mnohočásticových metod (Computer modeling of two-dimensional binary semiconductors properties using many-body methods) -  Mgr. František Karlický, Ph.D. - 30.8.2021