TÉMATA DIZERTAČNÍCH PRACÍ

PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

VÝPOČETNÍ A APLIKOVANÁ MATEMATIKA

 • 3D skořepinové elastické smíšené konečné prvky (3d Elastic Shell Mixed Finite Elements) - doc. Ing. Dalibor  Lukáš, Ph.D. 
 • Analýza spolehlivosti pomocí Bayesovských metod (Reliability analysis based on Bayesian methods) - prof. Ing. Radim Briš, CSc. 
 • Aplikace teorie grafů (Applied Graph Theory) - doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. 
 • Diskrétní dynamické systémy na mřížce (Discrete dynamical systems on a lattice) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D 
 • Diskrétní optimalizační metody (Discrete Optimization Methods) - doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. 
 • Hledání optimální trajektorie průmyslového robota (Optimal trajectory planning for an industrial robot) - doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. 
 • Kombinace multigridu a doménové dekompozice (Coupling of Multigrid and Domain Decomposition Methods) - doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. 
 • Kvantitativní a kvalitativní charakteristika řešení diferencíálních rovnic (Quantitative and qualitative characteristic of the solution of differential equations) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • Kvantitativní charakteristika řešení diferenčních rovnic (Quantitative characteristic of the solution of difference equations) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • Metody detekce dynamických vlastností mechanických soustav (Detection methods of dynamic properties of mechanical systems) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. 
 • Metody nehladké optimalizace pro inženýrské úlohy (Nonsmooth optimization methods for engineering problems) - doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
 • Paralelní implementace FETI přístupu aplikovaného na kontaktní úlohy v dynamice granulárních hmot (Parallel implementation of the FETI approach applied to contact problems in granular dynamics) - doc. Ing. David Horák, Ph.D.
 • Řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků (Boundary Element Method and Boundary Value Problems) - prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • Smíšené konečné prvky pro úlohy elastoplasticity (Mixed finite element method for elastoplastic problems) - doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
 • Stochastické modelování údržby (Stochastic maintenance modelling) - prof. Ing. Radim Briš, CSc.
 • Variační metody a řešení okrajových úloh (Variational Methods and Boundary Value Problems) - prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • Vývoj efektivních algoritmů na identifikaci kontaktů pro inženýrské úlohy (Development of efficient algorithms for identification of contacts in engineering problems) - doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.

VÝPOČETNÍ VĚDY

 • Algoritmy numerické lineární algebry na nových paralelních architekturách (Algorithms of numerical linear algebra for new parallel architectures) - doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. 
 • Diskrétní dynamické systémy na mřížce (Discrete dynamical systems on a lattice) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D
 • Kvantitativní a kvalitativní charakteristika řešení diferencíálních rovnic (Quantitative and qualitative characteristic of the solution of differential equations) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • Kvantitativní charakteristika řešení diferenčních rovnic (Quantitative characteristic of the solution of difference equations) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • Metody detekce dynamických vlastností mechanických soustav (Detection methods of dynamic properties of mechanical systems) - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
 • Modelování vzniku molekulových iontů v chladném plazmatu na bázi vzácných plynů (Modeling of molecular ions formation in cold rare-gas plasmas) - prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
 • Paralelní řešení inverzních úloh (Parallel solution of inverse problems) - doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
 • Rozpisy sportovních turnajů (Scheduling sport tournaments) - doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
 • Řízení výroby ve sklářském průmyslu metodami umělé inteligence (Production control in glass industry via artificial intelligence approches) - prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
 • Škálovatelné řešiče rozsáhlých dynamických kontaktních úloh se třením (Scalable solvers for large, dynamic contact problems with friction) - prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
 • Vizualizace vědeckých výstupů z řešení rozsáhlých úloh v reálném čase (Visualization of scientific outputs from the solution of large-scale problems in real time) - prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.

MATEMATIKA / NUMERICKÁ A VÝPOČTOVÁ MATEMATIKA

 • Backward stability in high-performance variants of Krylov subspace methods - Erin Claire Carson - DP4M6
 • Error analysis of mixed precision neural network computations - Erin Claire Carson - DP4M6
 • Problem partitioning for high-performace computations of systems of equations - Miroslav Tůma - DP4M6
 • Convergence analysis of Krylov subspace methods - Petr Tichý - DP4M6
 • Guaranteed error bounds in eigenvalue problems for elliptic differential operators - Tomáš Vejchodský - DP4M6
 • Numerical approximation problems arising from the -Lanczos method - Stefano Pozza - DP4M6
 • Mixed precision computations in numerical linear algebra - Erin Claire Carson - DP4M6
 • The Effect of Inexactness on Convergence and Accuracy in Multigrid - Erin Claire Carson - DP4M6

FYZIKA / MATEMATICKÉ A POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ

 • Analysis and implementation of iterative methods for solving saddle-point systems in applications - Miroslav Rozložník

BIOFYZIKA A FYZIKA NANOSTRUKTUR

 • Modelování excitonů v polovodivých dvojrozměrných MXenech (Exciton modeling in two-dimensional MXene semiconductors) - František Karlický
 • Struktura fermionických vlnových funkcí v okupačním a reálném prostoru (Structure of fermionic wavefunctions in occupation and real space) -Matúš Dubecký
 • Monte Carlo simulace molekul adsorbovaných na 2D materiálech (Monte Carlo simulations of molecules adsorbed on 2D materials) - František Karlický, René Kalus (konzultant)